Spoločnosť Dalmacija produkt+ s.r.o. vydáva tieto Informácie o ochrane osobných údajov. Pokiaľ spoločnosti Dalmacija produkt+ s.r.o udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov alebo máte záujem o bližšie informácie týkajúce spracúvania osobných údajov získaných pri uskutočnení objednávky a používaní stránok webového rozhrania www.dalmacija.sk, venujte prosím pozornosť týmto informáciám.

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov Kupujúcich a/alebo Registrovaných užívateľov (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva Predávajúci, spoločnosť:

názov:                         Dalmacija produkt+ s.r.o.

so sídlom:                   Cintorínska 1408/2, 949 01 Nitra

IČO:                           56 143 605

DIČ:                           212 22 30 242

IČ DPH:                     spoločnosť nie je platcom DPH

zapísaná v:                  Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,

Oddiel: Sro, Vložka číslo 63027/N

(ďalej len „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami Zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“). Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

I. Všeobecné informácie

Prevádzkovateľ je obchodnou spoločnosťou venujúcou sa propagácií, predaju a distribúcií olivového oleja, ako aj ďalším činnostiam, ktoré má zapísané ako predmety podnikania v obchodnom registri.

Pri realizácií uvedených činností môžu dotknuté osoby Prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytnúť svoje osobné údaje identifikujúce užívateľa ako konkrétnu osobu, a to najmä elektronickou poštou (e-mailom), vyplnením formulárov alebo v rámci právnych vzťahov, do ktorých dotknutá osoba vstúpi s Prevádzkovateľom, ako napr. uzatvorením Zmluvy.

Tieto Zásady spracovania a ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) sa vzťahujú na situácie, za ktorých dochádza k spracovaniu osobných údajov dotknutých osôb Prevádzkovateľom, pričom zároveň obsahujú okruh informácií v súvislosti so spracovaním osobných údajov, ktoré Vám zo strany Prevádzkovateľa musia byť poskytnuté.

II. Výklad niektorých pojmov

GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Osobné údaje – sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (resp. „dotknutej osoby“), ktorou sa rozumie osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Spracúvanie – je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Informačný systém – je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe.

Prevádzkovateľ – je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Sprostredkovateľ – je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa.

Súhlas dotknutej osoby – je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka.

III. Spôsob, účel a právny základ spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, ako automatizovane, tak aj manuálne, avšak iba rozsahu nevyhnutne potrebnom na naplnenie účelu spracovania a na nevyhnutnú dobu (t. j. v prípade poskytnutia osobných údajov nad tento rámec, resp. ak odpadne účel alebo právny základ ich spracovania, Prevádzkovateľ takéto údaje ďalej nespracováva a odstráni ich zo svojich informačných systémov).

Právnym základom spracúvania osobných údajov (t. j. dôvodom pre ktorý k spracovaniu dochádza) dotknutých osôb je najmä:

 • uzatváranie Zmlúv, Objednávok a iných obdobných právnych vzťahov s Prevádzkovateľom a veci s tým súvisiace, napr. plnenie zmluvnej povinnosti v súvislosti s dodaním tovarov, ktoré sú predmetom podnikania Prevádzkovateľa, a pod. v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • uplatňovanie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a to najmä zasielanie oznamov osobám, ktoré už v minulosti poskytli svoje údaje Prevádzkovateľovi a to za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb a poskytnutia súvisiacich informácií (napr. zasielanie obchodných oznamov a newsletterov existujúcim zákazníkom),
 • spracovanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v súvislosti s činnosťou Prevádzkovateľa, v súlade s účelom na ktorý bol súhlas poskytnutý (napr. zasielanie obchodných oznamov a newsletterov novým zákazníkom).

Účelom spracovania osobných údajov je najmä vybavenie Vašej Objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom. Ďalším častým účelom spracovania osobných údajov je zasielanie obchodných oznamov a výkon marketingových aktivít.

Osobné údaje Prevádzkovateľovi ako dotknutá osoba poskytujete na základe Vášho dobrovoľného rozhodnutia (t. j. nemáte žiadnu povinnosť tak učiniť). Prevádzkovateľ však uvádza, že v niektorých prípadoch nie je bez poskytnutia konkrétnych osobných údajov možné vykonať Vami požadované úkony (napríklad nie je možné bez poskytnutia Vašich osobných údajov realizovať Objednávku).

Ak je na spracovanie poskytnutých osobných údajov potrebný súhlas Vás ako dotknutej osoby, je Prevádzkovateľ povinný si ho od Vás vopred vyžiadať. Vyžiadanie súhlasu však nie je vždy podmienkou pre spracovanie osobných údajov. Napríklad pri realizácií dodania tovaru zo strany Poskytovateľa je ich dobrovoľné poskytnutie v nevyhnutnom rozsahu zákonnou podmienkou pre vybavenie Objednávky a samostatný súhlas tak nie je potrebný. Pri spracúvaní osobných údajov na základe súhlasu so spracovaním, môžete kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to rovnako jednoduchým spôsobom, ako bol udelený (napr. v prípade elektronicky udeleného súhlasu je možné súhlas odvolať zaslaním e-mailovej správy poverencovi alebo priamo Prevádzkovateľovi), avšak bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

IV. Rozsah spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na naplnenie účelu spracovania. Napr. na účely uzatvorenia Zmluvy (Objednávky) nepotrebuje Prevádzkovateľ zväčša získať a spracúvať údaje o Vašom zdravotnom stave a spracúva tak iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy (t. j. meno a priezvisko, adresa, kontakt, prípadne iné nevyhnutné údaje). Súčasne platí, že v prípade poskytnutia osobných údajov nad nevyhnutný rámec, Prevádzkovateľ takéto údaje ďalej nespracováva a odstráni ich zo svojich informačných systémov.

V. Bezpečnosť osobných údajov a doba uchovávania

Vami dobrovoľne poskytnuté osobné údaje sú uložené v bezpečnom prostredí a budú použité Prevádzkovateľom výhradne pri plnení povinností a/alebo záväzkov voči osobám, ktoré poskytli Prevádzkovateľovi osobné údaje, a to iba v rozsahu, ktorý vyplynie z podanej informácie, na dobu potrebnú na uplatňovanie práv a plnenie povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcu z uzatvorenej Zmluvy, právnych predpisov, prípadne na dobu s ktorou ste súhlasili (ak nie je právnymi predpismi alebo dohodou stanovené inak, je táto doba najviac 15 rokov od poskytnutia osobných údajov).

V súvislosti s dobou uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ odkazuje najmä na to, že uchovávanie osobných údajov má svoj základ aj v niektorých právnych predpisoch, ako je napr. zákon o účtovníctve, ktorý priamo ukladá ich uchovávanie na určitú dobu a zároveň je ich dlhodobejšie uchovávanie potrebné aj z dôvodu možnosti uplatňovania práv Prevádzkovateľa, najmä s poukazom na zákonné premlčacie lehoty. Aj tu ale platí, že Prevádzkovateľ uchováva len údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečil primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie spracúvania Vašich osobných údajov, pričom zároveň vyhlasuje, že po uplynutí doby ich spracúvania a uchovávania zabezpečí ich likvidáciu, spôsobom poskytujúcim dostatočné záruky voči ich možnému zneužitiu.

VI. Spracovanie osobných údajov iným subjektom ako Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že tretej strane neprenajme, nepredá ani si s treťou stranou nevymení osobné údaje dotknutej osoby (t. j. údaje ako meno, adresu, telefónne číslo, e-mail atď., ktoré identifikujú užívateľa ako konkrétnu osobu), bez výslovného súhlasu Vás ako dotknutej osoby, čím však nie je dotknutá možnosť Prevádzkovateľa určiť na spracovanie osobných údajov v súlade s týmito Zásadami a nariadením GPDR sprostredkovateľa. V podmienkach Prevádzkovateľa ide o subdodávateľov niektorých služieb:

 • Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1,  900 28 Ivanka pri Dunaji,
 • Express One Slovakia s.r.o., Senecká cesta 1,  900 28 Ivanka pri Dunaji,
 • Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Pri letisku 19020/5, 821 04 Bratislava.

Rovnako tým nie je dotknutá tá skutočnosť, že k Vašim dobrovoľne poskytnutým údajom môžu mať prístup aj iné, na to vyslovene Prevádzkovateľom poverené a riadne poučené osoby (napr. osoby v pracovnom pomere s Prevádzkovateľom, dodávatelia externých služieb ako účtovník, advokát), avšak výhradne na účely nevyhnutne potrebnom na spracovanie Vašich osobných údajov v súlade s účelom, na ktoré boli poskytnuté. Prevádzkovateľ je taktiež v zákonom stanovených prípadoch oprávnený, resp. povinný, niektoré osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov, napríklad orgánom činným v trestnom konaní či ďalším orgánom verejnej moci.

VII. Profilovanie a automatizované rozhodnutia

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že Vami poskytnuté osobné údaje nie sú využívané na účely profilovania. Rovnako Vaše osobné údaje nie sú ani predmetom automatizovaného rozhodovania.

VIII. Prenos údajov do tretej krajiny

Prevádzkovateľ rovnako vyhlasuje, že Vaše osobné údaje neprenáša do tretej krajiny (t.j. mimo EÚ) a ani do medzinárodnej organizácie.

IX. Vyhlásenie dotknutej osoby

Pred tým ako dobrovoľne podáte Prevádzkovateľovi informácie, prehlasujete, že všetky Vami uvedené osobné údaje sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné a dávate (tam kde je to aplikovateľné) svoj dobrovoľný súhlas na ich spracúvanie.

X. Poučenie o právach dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba disponujete na základe GDPR, určitými právami, medzi ktoré patrí napr.:

 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu (t. j. Úradu na ochranu osobných údajov SR),
 • právo požadovať prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu a vymazanie osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • či právo na prenosnosť údajov.

Kompletné poučenie dotknutej osoby, o všetkých právach, ktoré jej v súvislosti s ochranou osobných údajov vyplávajú GDPR Vám Prevádzkovateľ poskytne na vyžiadanie v elektronickej forme.

XI. Záverečné ustanovenia

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 01.04.2024.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady zmeniť. Novú verziu Zásad Prevádzkovateľ bezodkladne zverejní po ich prijatí na svojich internetových stránkach a zároveň Vám ako dotknutej osobe zašle novú verziu Zásad na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.