(vyplňte tento formulár a pošlite ho na adresu uvedenú vo VOP iba v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy, t.j. vrátiť tovar do 14 dní bez uvedenia dôvodu)

Ja, nižšie podpísaný/á:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

bytom:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

kontakt:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

oznamujem, že týmto odstupujem od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom internetových stránok www.dalmacija.sk,

č. objednávky/faktúry:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

objednávka/faktúra zo dňa:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

a to v rozsahu nasledovného tovaru (vraciam nasledovný tovar):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

Žiadam o vrátenie finančných prostriedkov zaplatených za uvedený tovar, vrátane prípadných nákladov na dodanie tovaru prevodom na účet č.*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

Poznámka:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

V ……………………………………………….. dňa …………………………..

……………………………………………………..

    Podpis kupujúceho:

*V prípade, že spoločne s formulárom na odstúpenie od zmluvy zasielate aj vrátený tovar, je možné zaslať všetko na vyššie uvedenú adresu. Ak žiadate o vrátenie finančných prostriedkov formou poštovej poukážky zaslanej na Vašu adresu, uveďte túto skutočnosť do poznámky.