Spoločnosť Dalmacija produkt+ s.r.o. vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“).  Pokiaľ máte záujem uskutočniť objednávku alebo máte záujem o bližšie informácie týkajúce sa nákupu tovaru na stránkach www.dalmacija.sk, venujte prosím pozornosť týmto všeobecným obchodným podmienkam. Pokiaľ spoločnosti Dalmacija produkt+ s.r.o. udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov alebo máte záujem o bližšie informácie týkajúce spracúvania osobných údajov získaných pri uskutočnení objednávky a používaní stránok www.dalmacija.sk, venujte prosím pozornosť dokumentu – Zásady ochrany osobných údajov, ktorý je uverejnený na stránke Internetového obchodu, resp. spoločnosti Dalmacija produkt+ s.r.o. www.dalmacija.sk

I. VYMEDZENIE POJMOV

Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok:

Predávajúcim“ je spoločnosť:

názov:                         Dalmacija produkt+ s.r.o.

so sídlom:                   Cintorínska 1408/2, 949 01 Nitra

IČO:                           56 143 605

DIČ:                           212 22 30 242

IČ DPH:                     spoločnosť nie je platcom DPH

zapísaná v:                  Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,

Oddiel: Sro, Vložka číslo 63027/N,

e-mailový kontakt:     info@dalmacija.sk,

telefonický kontakt:   +421 903 766 926. Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy podľa týchto obchodných podmienok koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti;

Kupujúcim“ je osoba, ktorá má záujem uzavrieť s Predávajúcim alebo s Predávajúcim uzavrie kúpnu zmluvu prostredníctvom internetových stránok dalmacija.sk – Internetového obchodu, alebo ktorá vstúpila s Predávajúcim do obchodného vzťahu;

Spotrebiteľom“ je Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci výkonu svojho povolania, predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo inej odbornej či samostatnej zárobkovej činnosti;

Zmluvou“ je kúpna zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom internetových stránok dalmacija.sk – Internetového obchodu;

Zmluvnými stranami“ sú Predávajúci a Kupujúci;

Internetovým obchodom“ je obchod
prevádzkovaný pod doménou dalmacija.sk

II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené prostredníctvom telekomunikačných technológií na diaľku, ktorých predmetom je tovar ponúkaný v Internetovom obchode Predávajúceho, a sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy, pokiaľ nie je osobitne dojednané inak.

Pokiaľ nie je v písomnej dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim alebo zákonom stanovené inak, uplatnia sa na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim tieto VOP. Uzavretím Zmluvy sa Zmluvné strany v súlade s ustanovením článku 6 ods. 2 nariadenia č. 593/2008/ES dohodli, že otázky neupravené týmito VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej spoločne len „Rozhodné právo“). V prípade, že Kupujúci je Spotrebiteľom a niektoré z jeho práv a povinností v zmysle týchto VOP a Rozhodného práva sú právnym poriadkom krajiny, na ktorú sa Internetový obchod zameriava a v ktorej má Spotrebiteľ svoj domicil, upravené odlišne, použije sa právna úprava, ktorá je pre Spotrebiteľa priaznivejšia.

III. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v okamihu jeho prevzatia Spotrebiteľom a následne počas zákonom stanovenej doby, t.j. počas zákonom stanovenej záručnej doby, bez vád. Predávajúci najmä zodpovedá za to, že tovar má v čase jeho prevzatia Spotrebiteľom a následne počas zákonom stanovenej doby akosť a vlastnosti, ktoré si Zmluvné strany dohodli, prípadne ak takéto dojednanie chýba, akosť a vlastnosti, ktoré Predávajúci opísal alebo ktoré Spotrebiteľ očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy Predávajúceho, že sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa, že tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a že vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Aby ste predišli znehodnoteniu olivového oleja a prípadným reklamáciám, dodržujte prosím zásady správneho skladovania nafľaškovaného olivového oleja. Olivový olej vo fľašiach skladujte v suchých, tmavých miestnostiach  a uzatvorených obaloch. Teplota v miestnosti by nemala kolísať a mala by byť stála. Olivový olej skladujeme pri teplotách 16 – 18°C. Pred expedíciou z nášho skladu k Vám je olivový olej vizuálne prekontrolované na prípadné závady. Mierne zakalenie nie je vadou olivového oleja, pretože všetky nami ponúkané produkty sú nefiltrované.

Na Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka týkajúce sa zodpovednosti za vady a uplatňovania vád.

Spotrebiteľovi sa odporúča tovar okamžite po jeho prevzatí prezrieť a presvedčiť sa o jeho kvalite, vlastnostiach a množstve.

Spotrebiteľ si môže v dôsledku chybnej zásielky uplatniť nasledujúce nároky:

 • bezplatné, včasné a riadne odstránenie reklamovanej vady, ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť,
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • výmenu tovaru alebo jeho súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, závažnosť vady alebo povahu tovaru.

Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Spotrebiteľ namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Tovar odovzdaný na reklamáciu by mal byť z hygienických dôvodov čistý, v opačnom prípade môže Predávajúci reklamáciu odôvodnene zamietnuť.

Predávajúci namiesto záručného listu vystavuje doklad o kúpe tovaru.

Predávajúci Spotrebiteľovi na jeho žiadosť vydá písomné potvrdenie o povinnostiach z vadného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom.

Predávajúci Spotrebiteľovi písomne potvrdí, kedy došlo k uplatneniu nároku Spotrebiteľa, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Spotrebiteľ požaduje. Po vybavení reklamácie Predávajúci Spotrebiteľovi písomne ​​potvrdí dátum a spôsob vybavenia reklamácie, prípadne vystaví potvrdenie o vykonaní opravy a čase jej trvania alebo písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Predávajúci nezodpovedá za žiadne vady tovaru, ktoré boli spôsobené konaním alebo opomenutím Kupujúceho.

Predávajúci neručí za stratu a prípadné poškodenie vráteného tovaru prepravcom, ktorého zabezpečí Kupujúci.

Náklady na doručenie reklamovaného tovaru Predávajúcemu Predávajúci Spotrebiteľovi preplatí v prípade, že reklamácia bude vyhodnotená ako oprávnená.

V prípade, že bude reklamácia vybavená dodaním nového tovaru, dochádza okamihom dodania nového tovaru Spotrebiteľovi k prevodu vlastníckeho práva k vadnému tovaru na Predávajúceho. V prípade, že reklamácia bude vybavená poskytnutím primeranej zľavy Spotrebiteľovi alebo Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, Predávajúci mu vráti príslušné peňažné prostriedky prevodom na bankový účet Spotrebiteľa alebo na bankový účet, ktorý Spotrebiteľ oznámi Predávajúcemu. Ak tento spôsob nie je možný, peňažné prostriedky budú Spotrebiteľovi vrátené formou poštovej poukážky zaslanej na adresu Spotrebiteľa. Výnimky môžu byť v odôvodnených prípadoch dojednané so zákazníckou podporou Predávajúceho.

IV. TOVAR

Webové rozhranie Internetového obchodu obsahuje informácie o tovare určenom Predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia jeho hlavných vlastností, ceny, možností platby, možností dopravy i ďalších informácií vzťahujúcich sa ku konkrétnemu tovaru.

Kúpna cena tovaru v Internetovom obchode je určovaná podľa platného cenníka uvedeného v ponuke internetového obchodu. Kúpna cena tovaru zostáva v platnosti po dobu, po ktorú je pri príslušnom tovare uvedená v Internetovom obchode.

Ak sú pri tovare na Internetových stránkach uvedené dve rôzne sumy, z ktorých jedna suma je prečiarknutá, má prečiarknutá suma iba informatívny charakter a kúpnou cenou je suma nižšia, ktorá nie je prečiarknutá.

Všetky informácie týkajúce sa tovaru uvedené v Internetovom obchode, napr. opis tovaru, špecifikácia jeho hlavných vlastností, fotografie atď., sú informáciami dostupnými Predávajúcemu v čase ich uverejnenia, pričom tovar sa môže v skutočnosti určitým spôsobom od týchto informácií líšiť. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať úpravy menšieho rozsahu pri popise tovaru za účelom uvedenia jeho popisu do súladu so skutočnosťou.

Ponuky tovaru umiestnené na Internetovom obchode môžu byť časovo a kvantitatívne obmedzené, napríklad tak ako je uvedené v konkrétnych prípadoch pri tovare v Internetovom obchode alebo v rámci upútavky týkajúcej sa marketingových akcií Predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť u konkrétneho tovaru maximálny počet nákupov, ktoré môže realizovať jednotlivý Kupujúci, a to z dôvodu zaistenia spravodlivej možnosti nákupu všetkých Kupujúcich.

V. INFORMÁCIE PRED UZAVRETÍM ZMLUVY A POSTUP PRI UZAVRETÍ ZMLUVY

Pred uzavretím Zmluvy oznamuje Predávajúci Spotrebiteľovi najmä nasledovné informácie:

 • možnosti spôsobu platby, ktoré sú uvedené v týchto VOP,
 • spôsoby dodania tovaru, ktoré sú uvedené v týchto VOP,
 • výšku nákladov na dodanie tovaru, ktoré sú uvedené v týchto VOP alebo pri objednávke,
 • údaje o záruke a právach vznikajúcich z vadného plnenia, ako aj ďalšie podmienky na uplatňovanie týchto práv, ktoré sú uvedené v Reklamačnom poriadku,
 • že zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú a jej predmetom nie je opakované plnenie,
 • že Spotrebiteľ nie je povinný zaplatiť pred uzavretím Zmluvy žiadnu zálohu ani inú obdobnú platbu. Tým nie je dotknutá možnosť Kupujúceho si zvoliť pre zaplatenie kúpnej ceny a nákladov na dopravu platbu on-line podľa týchto VOP,
 • že náklady na použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, prostredníctvom ktorých je uzavretá Zmluva, nesie v plnej výške Kupujúci, pričom výška týchto nákladov je závislá na podmienkach poskytovateľa telekomunikačných služieb, ktorého Kupujúci pri uzavretí Zmluvy využíva. Zo strany Predávajúceho nie sú účtované žiadne dodatočné poplatky za využitie prostriedkov komunikácie na diaľku,
 • bližšie informácie o využití práva na odstúpenie od Zmluvy a o formulári na odstúpenie od Zmluvy sú uvedené v týchto VOP a v Reklamačných podmienkach,
 • že v prípade odstúpenia od Zmluvy Spotrebiteľ znáša náklady za vrátenie tovaru, tak ako je uvedené v týchto VOP alebo Reklamačnom poriadku,
 • že Spotrebiteľ sa môže v rámci mimosúdneho vybavovania sťažnosti obrátiť na Predávajúceho prostredníctvom adresy info@dalmacija.sk, a ďalej môže podať sťažnosť proti postupu Predávajúceho na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru, ktorým je vo veciach ochrany spotrebiteľa Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, a vo veciach ochrany osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava,
 • Predávajúci nie je vo vzťahu ku Spotrebiteľovi viazaný žiadnymi kódexmi správania.

Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uzatvára v slovenskom jazyku.

Tým, že Kupujúci odošle prostredníctvom Internetového obchodu objednávku, súhlasí s uzavretím Zmluvy dištančným spôsobom s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku.

Technické kroky, ktoré vedú k uzavretiu Zmluvy, sú nasledovné:

 • po zadaní adresy Internetového obchodu v príslušnom internetovom prehliadači sa Kupujúcemu zobrazí úvodná stránka,
 • potom, čo Kupujúci zvolí konkrétny tovar z ponuky Predávajúceho, zobrazia sa detailné informácie o tomto tovare,
 • kupujúci vyberie požadované množstvo (s prihliadnutím na možné kvantitatívne obmedzenia v rámci jednej objednávky) a vloží tovar do elektronického nákupného košíka kliknutím na tlačidlo „Do košíka“, resp. na iné obdobne znejúce či vyobrazené tlačidlo. Elektronický nákupný košík je Kupujúcemu prístupný kedykoľvek v čase nákupu po kliknutí na tlačidlo znázorňujúce košík,
 • následne môže Kupujúci kliknutím na tlačidlo znázorňujúce košík zobraziť obsah elektronického košíka alebo môže ďalej prechádzať obsah Internetového obchodu,
 • po kliknutí na tlačidlo „Skontrolovať a objednať“, resp. na iné obdobne znejúce či vyobrazené tlačidlo, sa Kupujúcemu zobrazí pokladňa, v ktorej uvedie všetky fakturačné údaje. Tie fakturačné údaje, ktoré budú označené hviezdičkou, je Kupujúci povinný vyplniť a bez ich správneho vyplnenia nie je možné zrealizovať objednávku. Kupujúci môže zvoliť možnosť „odoslať objednávku na inú adresu“ zakliknutím príslušného políčka s povinnosťou zadať údaje na doručenie. V tomto kroku si kupujúci taktiež zvolí jednu z ponúkaných foriem spôsobov platby a taktiež to, či chce tovar doručiť kuriérom, alebo osobne vyzdvihnúť v príslušných prevádzkových priestoroch Predávajúceho. V tomto priestore bude mať možnosť Kupujúci do políčka s poznámkou, vložiť akúkoľvek poznámku alebo požiadavku súvisiacu s predmetnou objednávkou,
 • pred kliknutím na tlačidlo „Odoslať s povinnosťou platby“, resp. na iné obdobné znejúce či vyobrazené tlačidlo, Kupujúci zaškrtne políčko s názvom „Prečítal/a som si všeobecné obchodné podmienky a súhlasím s nimi“, pričom bude môcť kliknúť na tento nápis, ktorý obsahuje odkaz na podstránku so všeobecnými obchodnými podmienkami (berúc do úvahy fakt, že má povinnosť si tieto VOP prečítať pred udelením súhlasu s nimi),
 • pred kliknutím na tlačidlo „Odoslať s povinnosťou platby“, resp. na iné obdobné znejúce či vyobrazené tlačidlo, Kupujúci zaškrtne políčko v znení „Vaše osobné údaje budú použité na spracovanie Vašej objednávky, zjednodušenie používania tejto webovej stránky a na iné účely opísané v dokumente Informácie o spracovaní osobných údajov“, pričom bude môcť kliknúť na tento nápis, ktorý obsahuje odkaz na podstránku s dokumentom – Zásady ochrany osobných údajov,
 • Zmluva medzi Kupujúcim a Predávajúcim je uzavretá momentom odoslania objednávky. Za odoslanú objednávku sa považuje taká objednávka, pri ktorej bolo zaškrtnuté tlačidlo v zmysle šiestej a siedmej odrážky tohto odseku v týchto VOP a Kupujúci ju potvrdil kliknutím na tlačidlo „Odoslať s povinnosťou platby“, resp. na iné obdobné znejúce či vyobrazené tlačidlo a táto informácia došla do sféry Kupujúceho,

V prípade, že Kupujúci uvedie vo svojej objednávke akúkoľvek poznámku či požiadavku, potom sa takáto poznámka či požiadavka nestáva súčasťou Zmluvy a jej obsah nie je pre Predávajúceho záväzný.

Predávajúci zašle Kupujúcemu bezodkladne po uzavretí Zmluvy doklad o kúpe, ktorý je zároveň aj potvrdením o uzavretí Zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú tieto VOP Predávajúceho. Kupujúci uzavretím Zmluvy súhlasí, aby mu bolo potvrdenie o uzavretí Zmluvy vystavené a následne zaslané v elektronickej podobe, čím bude nahradená povinnosť Predávajúceho poskytnúť Kupujúcemu potvrdenie v listinnej podobe. Pokiaľ pri automatickom spracovaní objednávky Kupujúceho dôjde v elektronickom systéme objednávok k chybe, ktorá spôsobí, že takto zaslané znenie o uzatvorení Zmluvy nezodpovedá objednávke Kupujúceho, Predávajúci je povinný zaslať Kupujúcemu opravný e-mail potvrdzujúci správne znenie Zmluvy s upozornením, že ide o opravené znenie o uzatvorení Zmluvy a že predchádzajúca Zmluva je neplatná, pretože došlo k chybe v elektronickom systéme.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.

VI. DODACIE PODMIENKY A NÁKLADY NA DODANIE TOVARU

Tovar je doručovaný na adresu, ktorú Kupujúci uviedol ako doručovaciu adresu pri vypĺňaní objednávky.

Kupujúci s Predávajúcim sa dohodli na tom, že objednaný tovar bude Kupujúcemu doručený po zaplatení a pripísaní celej kúpnej ceny  za tovar na účet Predávajúceho.

Vyzdvihnutie tovaru osobne v sídle Predávajúceho alebo na niektorej z jeho prevádzkarní je zdarma, pričom osobné vyzdvihnutie je možné až po pripísaní celej kúpnej ceny za tovar na účet Predávajúceho.

Ak si Kupujúci nezvolil možnosť osobného vyzdvihnutia, tovar je zasielaný prostredníctvom dopravcu uvedeného v objednávke Kupujúceho. Predávajúci neumožňuje zaslanie tovaru prostredníctvom iného dopravcu, než akí sú uvedení v Internetovom obchode v rámci procesu uskutočnenia objednávky.

Ak nie je dodacia doba uvedená pri konkrétnom tovare, platí, že Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar najneskôr do 15 dní od uzavretia Zmluvy. Pokiaľ si Kupujúci objedná tovar s rôznou dodacou dobou v rámci jednej objednávky, dodacou dobou je tá najdlhšia z nich.

Ustanovenie piateho odseku tohto bodu neplatí pre tovar, ktorý je na stránke Internetového obchodu definovaný ako tovar „dostupné na objednávku“. V tomto prípade je dodacia doba na dohode zmluvných strán.

O odoslaní tovaru informuje Predávajúci Kupujúceho e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú pri vyplňovaní objednávky.

Akékoľvek dodatočné náklady na dopravu, ktoré vzniknú na základe dodatočných požiadaviek Kupujúceho potom, čo Predávajúci odovzdal tovar na prepravu, napríklad z dôvodu následnej zmeny miesta dodania na žiadosť Kupujúceho, je povinný platiť Kupujúci. V prípade, že Kupujúci neprevezme tovar pri doručení a požaduje opätovné doručenie, znáša náklady opakovaného doručenia.

V prípade bezdôvodného neprevzatia tovaru Kupujúcim je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy a uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

Kupujúcemu sa pri preberaní tovaru od dopravcu odporúča, aby si dôsledne skontroloval stav zásielky a v prípade akýchkoľvek známok jej zjavného poškodenia (roztrhnutý alebo deformovaný obal a pod.) by mal prevzatie zásielky odmietnuť a informovať o tom dopravcu.

Povinnosť Predávajúceho dodať tovar je splnená jeho odovzdaním Kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia, alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia.

VII. PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci môže cenu tovaru a náklady na jeho dodanie zaplatiť niektorým zo spôsobov, ktoré má na výber v rámci ponuky Internetového obchodu pred uskutočnením svojej objednávky, a to:

 • dobierkou v mieste dodania tovaru, platobnou kartou online,
 • vopred prevodom na účet Predávajúceho na základe Predávajúcim vystaveného daňového dokladu.
 • vopred platobnou kartou Kupujúceho prostredníctvom platobnej brány Besteron.

V prípade úhrady tovaru bankovým prevodom Kupujúci použije nasledovné údaje:

 • Názov banky: Tatra banka, a.s.
 • Majiteľ účtu: Dalmacija produkt+ s.r.o.
 • IBAN: SK69 1100 0000 0029 4216 8148
 • SWIFT: TATRSKBX
 • Variabilný symbol: číslo Objednávky Kupujúceho
 • Konštantný symbol: 0008
 • Poznámka: meno a priezvisko Kupujúceho (fyzická osoba), alebo obchodné meno Kupujúceho (právnická osoba)

VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu kedykoľvek od okamihu uzavretia Zmluvy najneskôr do uplynutia lehoty štrnástich dní odo dňa, keď prevezme tovar, prípadne ak je predmetom Zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, do štrnástich dní odo dňa, kedy prevezme poslednú časť tovaru.

Právo Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy nemožno chápať ako právo na bezplatné zapožičanie tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

Spotrebiteľ si je pri objednávke tovaru vedomý skutočnosti, že nemôže odstúpiť od Zmluvy o dodávke tovaru v prípadoch stanovených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z., predovšetkým teda v prípade predaja tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, s touto skutočnosťou je uzrozumený a odoslaním objednávky s ňou plne súhlasí.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy ešte predtým, než mu bude odoslaný objednaný tovar. V takom prípade sa Spotrebiteľ vyhne plateniu nákladov na vrátenie tovaru Predávajúcemu, ktoré inak Spotrebiteľ znáša v plnej miere.

Odstúpenie od Zmluvy môže Spotrebiteľ uskutočniť zaslaním písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy na adresu sídla Predávajúceho, osobným odovzdaním písomného oznámenia na adrese sídla Predávajúceho, alebo zaslaním tohto oznámenia na emailovú adresu info@dalmacija.sk. Obsahom odstúpenia od Zmluvy by malo byť aspoň meno a priezvisko Spotrebiteľa, ulica, číslo domu, PSČ, mesto, dátum uzavretia Zmluvy, číslo objednávky a rozsah, v ktorom Spotrebiteľ od Zmluvy odstupuje. Pre odstúpenie od Zmluvy môže Spotrebiteľ využiť aj formulár označený ako „Formulár pre odstúpenie od Zmluvy“, ktorý je prílohou týchto VOP.

Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy v plnom alebo v čiastočnom rozsahu, je povinný vrátiť Predávajúcemu tovar, ohľadom ktorého odstúpil od Zmluvy, a to zaslaním tohto tovaru na adresu sídla Predávajúceho, a to najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od Zmluvy. Spotrebiteľovi sa odporúča, aby k vrátenému tovaru pripojil vyplnený „Formulár pre odstúpenie od Zmluvy“.

Náklady za vrátenie tovaru a iné náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu nesie v plnej výške Spotrebiteľ.

Predávajúci vráti Spotrebiteľovi všetky finančné prostriedky, ktoré mu Spotrebiteľ poskytol, tj. Kúpnu cenu tovaru, ohľadom ktorého Spotrebiteľ odstúpil od Zmluvy, a náklady na dodanie tovaru, bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od Zmluvy. V prípade, že predmetom Zmluvy bolo viac kusov tovaru a Spotrebiteľ odstúpil od Zmluvy iba ohľadom niektorých z týchto kusov, Predávajúci Spotrebiteľovi vráti náklady na dodanie iba v tomto rozsahu, nie však náklady na dodanie zvyšných kusov tovaru, ohľadom ktorých Spotrebiteľ od Zmluvy neodstúpil.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kúpnu cenu tovaru, ohľadom ktorého Spotrebiteľ odstúpil od Zmluvy, ani náklady na dodanie tovaru skôr, než mu Spotrebiteľ odovzdá príslušný tovar alebo než preukáže, že tento tovar odoslal späť Predávajúcemu.

Poukázanie prípadných zľavových kupónov Spotrebiteľovi je jednostranným právnym úkonom Predávajúceho. Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy ohľadom tovaru, na ktorého úhradu použil úplne alebo čiastočne zľavový kupón, nemá nárok na preplatenie zľavového kupónu v peniazoch ani na iné náhrady. Spotrebiteľ má právo vždy iba na vrátenie skutočne zaplatenej kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom uzavretá s rozväzovacou podmienkou, tj. ak dôjde k využitiu práva Spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a Spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom, ktorý bol predmetom Zmluvy, vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky, vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť, budú ich hodnoty považované za bezdôvodné obohatenie Spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má Predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške rovnajúcej sa obvyklej cene darčekov.

Ak je hodnota vráteného tovaru znížená v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti, môže Predávajúci uplatniť voči Spotrebiteľovi právo na náhradu škody. Predávajúci je v tomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od Zmluvy budú Spotrebiteľovi vyššie uvedené peňažné prostriedky vrátené prevodom na bankový účet Spotrebiteľa alebo na bankový účet, ktorý Spotrebiteľ oznámi Predávajúcemu. Ak tento spôsob nie je možný, peňažné prostriedky budú Spotrebiteľovi vrátené formou poštovej poukážky zaslanej na adresu Spotrebiteľa.

V prípade, ak si Kupujúci zvolil spôsob úhrady kúpnej ceny platobnou kartou alebo prevodom na účet Predávajúceho, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy (stornovať objednávku), ak neobdrží od Kupujúceho úhradu Kúpnej ceny za objednaný tovar do dvoch dní odo dňa uzavretia Zmluvy v prípade platby kartou alebo v lehote splatnosti uvedenej na daňovom doklade Predávajúceho v prípade prevodu na účet Predávajúceho.

V prípade, že konkrétny tovar, ktorý je predmetom Zmluvy, sa už nevyrába, nedodáva, nie je na sklade alebo u ktorého dôjde k náhodnému poškodeniu počas prípravy na odoslanie, má Predávajúci právo od Zmluvy odstúpiť (stornovať objednávku) do dvoch dní od jej uzavretia.

O odstúpení od Zmluvy zo strany Predávajúceho bude Kupujúci vždy bezodkladne informovaný. Ak už Kupujúci zaplatil cenu za konkrétny tovar alebo jej časť, bude táto čiastka vrátená Kupujúcemu. Za platné odstúpenie Predávajúceho od Zmluvy sa považuje odoslanie písomného oznámenia o odstúpení Kupujúcemu formou e-mailu na e-mailovú adresu Kupujúceho.

IX. ZMLUVNÉ VZŤAHY S PODNIKATEĽMI

Ak Podnikateľ odmietne prevziať tovar, ktorý mu Predávajúci v súlade so Zmluvou dodal, je Podnikateľ okamihom odmietnutia v omeškaní s prevzatím tovaru a vzniká mu povinnosť zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny tovaru za každý deň omeškania až do prevzatia tovaru. Zmluvnou pokutou ani jej zaplatením nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti s odmietnutím Podnikateľa prevziať tovar, najmä nárok na náhradu nákladov spojených s dopravou tovaru späť do skladu Predávajúceho a s uskladnením tovaru.

V prípade omeškania Podnikateľa so zaplatením ceny tovaru je Podnikateľ povinný popri zákonnom úroku z omeškania zaplatiť Predávajúcemu aj zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tovaru za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia. Tým nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody vzniknutej Predávajúcemu v dôsledku omeškania Podnikateľa.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu, najmä ak Podnikateľ v minulosti bezdôvodne odstúpil od predtým uzatvorenej Zmluvy, odmietol prevziať tovar alebo inak zneužil svojich práv vo vzťahu k Predávajúcemu, a to až do okamihu doručenia tovaru Podnikateľovi.

Podnikateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP zmeniť. Zmenené podmienky Predávajúci sprístupní na stránkach Internetového obchodu. Voči Kupujúcemu je účinné vždy to znenie VOP, ktoré bolo účinné v dobe uzavretia Zmluvy, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

V prípade, že niektorá časť týchto VOP bude neplatná alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ostatné ustanovenia zostávajú touto neplatnosťou nedotknuté.

Prílohou týchto VOP je Reklamačný poriadok a Formulár pre odstúpenie od Zmluvy.