1. Všeobecné ustanovenia


Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych Zmlúv uzatvorených medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu Predávajúceho (t.j. Zmlúv uzatvorených na diaľku).

Nákup v internetovom obchode môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito VOP.


Zákazník dáva zaslaním Objednávky na tovar súhlas s týmito VOP a reklamačnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

Predávajúci:

názov: Dalmacija produkt s.r.o.

sídlo: Cintorínska 1408/2,949 01 Nitra

IČO: 55 323 421

DIČ: 212 19 50 336

zapísaný v: obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 59976/N

telefón: +421 903 766 926

e-mail: info@dalmacija.sk 

(ďalej len „Predávajúci“)

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou Objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s Predávajúcim.

(ďalej len „Kupujúci“)

Tovar:

Všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu.

2. Objednávka a uzatvorenie Zmluvy

Kúpna Zmluva je Zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej Objednávky Kupujúceho. V prípade, ak Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu Zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, budú ustanovenia kúpnej Zmluvy uprednostnené pred týmito VOP.

Podmienkou platnosti elektronickej Objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:

a) kontaktné údaje Kupujúceho:

(fyzická osoba)

 • meno a priezvisko,
 • bydlisko,

(právnická osoba)

 • názov,
 • sídlo a miesto podnikania,
 • IČO,
 • DIČ a IČ DPH (len ak je registrovaný ako platca DPH),

b) telefón a e-mail,

c) cena tovaru,

d) požadované množstvo tovaru,

e) vybraný spôsob platby,

f) vybraný spôsob dodania tovaru,

g) adresa pre dodanie tovaru.

Prijatá elektronická Objednávka sa považuje za návrh na uzatvorenie kúpnej Zmluvy. Na základe riadne vyplnenej Objednávky Kupujúceho prevedie Predávajúci jej overenie. Overením Objednávky Predávajúci potvrdzuje telefonicky alebo iným spôsobom Kupujúcemu druh, cenu a množstvo tovaru, ktoré sa zaväzuje Kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú.

3. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v Objednávke:

 1. dobierkou v mieste dodania tovaru, platobnou kartou online,
 2. alebo bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho.
 3. online platobným systémom Besteron.

Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka uvedeného v ponuke internetového obchodu. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom „akcia“ alebo „výpredaj“. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob, alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

V prípade úhrady tovaru bankovým prevodom Kupujúci použije nasledovné údaje:

Názov banky: Tatra banka, a.s.,

Majiteľ účtu: Dalmacija produkt s.r.o.

IBAN: SK62 1100 0000 0029 4014 7570

SWIFT: TATRSKBX

Variabilný symbol: číslo Objednávky Kupujúceho

Konštantný symbol: 0008

Poznámka: meno a priezvisko Kupujúceho (fyzická osoba)

názov Kupujúceho (právnická osoba) 

4. Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude odoslaný Kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom alebo osobne).

Predávajúci je povinný Objednávku Kupujúceho splniť a tovar dodať v lehote max. do 14 dní. V prípade, že objednaný tovar nie je skladom u dodávateľa či výrobcu a táto skutočnosť môže ovplyvniť stanovenú dodaciu lehotu, Kupujúci je včas informovaný e-mailom alebo telefonicky.

V prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať Kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí Predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase Kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

Za doručenie objednaného tovaru Predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov. Štandardná doprava tovaru na území SR v Objednávkach v súhrnnej hodnote balíka nad 100 € bez DPH je zdarma.

Taktiež Predávajúci neúčtuje dopravné pri osobnom odbere (pri osobnom odbere je potrebná forma úhrady bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho a osobný odber môže byť uskutočnený až po pripísaní finančných prostriedkov „kúpnej ceny tovaru“ na účet Predávajúceho).

Povinnosť Predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním Kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia.

5. Zrušenie Objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s Kupujúcim na náhradnom plnení.

V prípade, že nastane táto situácia, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci už zaplatil časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

6. Zrušenie Objednávky zo strany Kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať Objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení Objednávky iba v prípade, že Predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

7. Odstúpenie od Zmluvy a vrátenie tovaru

Ak je predaj tovaru uskutočnený výlučne prostredníctvom internetového elektronického obchodu, je Kupujúci – spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Tovar musí byť odoslaný doporučene na adresu sídla Predávajúceho v pôvodnom obale, kompletný, nerozbalený, nepoškodený a bez známok používania. Cena prepravných nákladov je v tomto prípade na ťarchu Kupujúceho a nie je akceptované vrátenie tovaru formou dobierky. Ak Predávajúci vráti tovar Kupujúcemu na dobierku, takéto vrátenie nebude akceptované. Pri splnení vyššie uvedených podmienok bude Kupujúcemu vrátená celá finančná čiastka za vrátený tovar. Pri nesplnení niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od spotrebiteľskej Zmluvy a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť na jeho adresu.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý možno nájsť tu: https://dalmacija.sk/reklamacny-poriadok/

Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci, ktorý je povinný zabezpečiť doručenie nepoškodeného a neopotrebovaného tovaru na adresu Predávajúceho.

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude Kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, v lehote 14 pracovných dní odo dňa odstúpenia. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena za dopravu tovaru.

8. Záručná doba

Všetky výrobky majú na obale vyznačenú dobu minimálnej trvanlivosti. Počas tejto doby je potrebné tovar uchovávať a skladovať podľa podmienok uvedených na obale, alebo v popise tovaru na internetovom obchode.

9. Reklamačné podmienky

Ihneď pri dodaní tovaru je Kupujúci povinný prekontrolovať stav zásielky a to najmä počet balíkov a poškodenie obalu tovaru. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou Zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak Kupujúci prevezme takto poškodenú zásielku od prepravcu, je v prípade reklamácie tovaru nevyhnutné poškodenie popísať (vrátane fotodokumentácie)  a bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť Predávajúcemu.

Po prevzatí tovaru je Kupujúci povinný dodaný tovar prehliadnuť, najmä či je tovar v zodpovedajúcom vyhotovení. Táto prehliadka by mala byť, pokiaľ možno, vykonaná ešte pred použitím. V opačnom prípade môže dôjsť k znehodnoteniu tovaru.

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim.

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že v čase, keď Kupujúci tovar prevzal:

 1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak dohoda chýba, také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy tovaru,
 2. sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie Predávajúci uvádza, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
 3. tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 4. je tovar v zodpovedajúcom množstve a miere a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov,
 5. tovar nemá právne vady.

V prípade, ak by predmetom kúpnej Zmluvy bol použitý tovar, Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté jeho predchádzajúcim používaním alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu, Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci taktiež nezodpovedá ani za vady tovaru, na ktoré bol Kupujúci pri uzatváraní kúpnej Zmluvy upozornený.

Ak nemá tovar dohodnuté alebo deklarované vlastnosti, resp. ak má tovar pri prevzatí Kupujúcim vady, má Kupujúci právo na:

 1. bezplatné, včasné a riadne odstránenie reklamovanej vady, ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť,
 2. primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 3. výmenu tovaru alebo jeho súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, závažnosť vady alebo povahu tovaru.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo na odstúpenie od Zmluvy. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Ak sa tovar predáva za nižšiu cenu, alebo sa jedná o použitý tovar ktorý má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

Kupujúci je povinný uplatňovať reklamáciu písomnou (aj e-mailovou) formou, alebo oznámením zistenej vady tovaru na adresu sídla Predávajúceho.

Reklamácia tovaru musí byť Predávajúcemu doručená s poškodeným tovarom vždy písomne, so stručným popisom vady a číslom dodacieho listu či faktúry, s ktorým bol tovar zakúpený.

K reklamácii je možné prijať iba tovar v originálnom obale. Tovar zaslaný k reklamácii poštou či iným dopravcom musí byť riadne zabezpečený pred prípadným ďalším poškodením.

Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu všetkých nákladov, ktoré vznikli neoprávnenou reklamáciou.

10. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@dalmacija.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Predávajúcim boli porušené práva Kupujúceho.

Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

ARS môže využiť len Kupujúci (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

ARS sa týka len sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej Zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou Zmluvou.

ARS sa týka len Zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

11. Ochrana osobných údajov

Pri spracúvaní Predávajúci dodržiava všetky predpisy, ktoré sa ochrany týkajú ochrany osobných údajov Kupujúceho. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete na adrese – https://dalmacija.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/

12. Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Odbor výkonu dozoru 

so sídlom Staničná 9, 950 50 Nitra

tel. č.: 037/772 02 16

fax: 037/772 00 24

13. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že akékoľvek spory medzi ním a Predávajúcim, týkajúce sa právnych vzťahov, na ktoré sú aplikovateľné tieto VOP a reklamačné podmienky, budú prejednané výhradne súdnymi alebo inými príslušnými orgánmi Slovenskej republiky.

Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito VOP, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Kupujúci odoslaním Objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP a reklamačný poriadok Predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.