Ak Vám prišiel tovar, ktorý ste si neobjednali alebo je tovar poškodený, kontaktujte nás na +421 903 766 926 alebo info@dalmacija.sk a pošlite nám fotku tovaru. Ak sa Vám zdá, že je balík poškodený, prípadne z neho niečo tečie, odfoťte aj balík alebo ho odmietnite prevziať. Opäť nás prosím kontaktujte na +421 903 766 926 alebo info@dalmacija.sk.

Pre rýchlejšie vybavenie prosím využite náš kontakt info@dalmacija.sk, kde prosím opíšte problém, nezabudnite na číslo Objednávky a produkty, ktorých sa daný problém týka.

I. Postup pri vybavovaní reklamácie

Nároky zo zodpovednosti za vady resp. reklamáciu môže Kupujúci uplatniť u Predávajúceho zaslaním alebo osobným odovzdaním reklamácie a vadného tovaru na adrese sídla Predávajúceho alebo zaslaním reklamácie na emailovú adresu info@dalmacija.sk. Spolu s popisom vady Spotrebiteľ Predávajúcemu oznámi, aký nárok si zvolil. Svoju voľbu nie je oprávnený bez súhlasu Predávajúceho dodatočne meniť; to neplatí, ak Spotrebiteľ žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:

 • osoba, ktorá reklamáciu podáva resp. si uplatňuje nárok zo zodpovednosti za vadu,
 • predmet reklamácie resp. čoho sa Kupujúci domáha,
 • adresát reklamácie resp. komu je reklamácia alebo uplatnenie nároku zo zodpovednosti za vadu adresovaná,
 • popis vady, ktorá je reklamovaná.

Ak nie je uvedené inak, Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní a v prípade, kedy posúdenie vady vyžaduje technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci so Spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote.

II. Reklamačné podmienky

Ihneď pri dodaní tovaru je Kupujúci povinný prekontrolovať stav zásielky a to najmä počet balíkov a poškodenie obalu tovaru. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou Zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak Kupujúci prevezme takto poškodenú zásielku od prepravcu, je v prípade reklamácie tovaru nevyhnutné poškodenie popísať (vrátane fotodokumentácie)  a bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť Predávajúcemu.

Po prevzatí tovaru je Kupujúci povinný dodaný tovar prehliadnuť, najmä či je tovar v zodpovedajúcom vyhotovení. Táto prehliadka by mala byť, pokiaľ možno, vykonaná ešte pred použitím. V opačnom prípade môže dôjsť k znehodnoteniu tovaru.

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim.

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že v čase, keď Kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak dohoda chýba, také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy tovaru,
 • sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie Predávajúci uvádza, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve a miere a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov,
 • tovar nemá právne vady.

V prípade, ak by predmetom kúpnej Zmluvy bol použitý tovar, Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté jeho predchádzajúcim používaním alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu, Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci taktiež nezodpovedá ani za vady tovaru, na ktoré bol Kupujúci pri uzatváraní kúpnej Zmluvy upozornený.

Ak nemá tovar dohodnuté alebo deklarované vlastnosti, resp. ak má tovar pri prevzatí Kupujúcim vady, má Kupujúci právo na:

 • bezplatné, včasné a riadne odstránenie reklamovanej vady, ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť,
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • výmenu tovaru alebo jeho súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, závažnosť vady alebo povahu tovaru.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo na odstúpenie od Zmluvy. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Ak sa tovar predáva za nižšiu cenu, alebo sa jedná o použitý tovar ktorý má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

Kupujúci je povinný uplatňovať reklamáciu písomnou (aj e-mailovou) formou, alebo oznámením zistenej vady tovaru na adresu sídla Predávajúceho.

Reklamácia tovaru musí byť Predávajúcemu doručená s poškodeným tovarom vždy písomne, so stručným popisom vady a číslom dodacieho listu či faktúry, s ktorým bol tovar zakúpený.

K reklamácii je možné prijať iba tovar v originálnom obale. Tovar zaslaný k reklamácii poštou či iným dopravcom musí byť riadne zabezpečený pred prípadným ďalším poškodením.

Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu všetkých nákladov, ktoré vznikli neoprávnenou reklamáciou.